17/05/2022

Sveta mučenica Pelagija Tarsanka, utorak, 17. maj

"Dogodi se, da se sam car Dioklecijan zaustavi u Tarsu i, da se za vreme njegovog bavljenja u tom gradu, njegov sin, carević, zaljubi smrtno u Pelagiju i htede je uzeti za ženu. Odgovori Pelagija preko svoje zle majke, da se ona već obrekla svome nebesnom Ženiku, Hristu Gospodu..."
16/05/2022

Sveti mučenici Timotije i Mavra, ponedjeljak, 16. maj

"Posle mnogih drugih muka, kojima bi ubrzo podlegli, da ih nije krepila blagodat Božja, oni biše oboje raspeti na krst, jedno prema drugom. I tako viseći na krstu, ostaše u životu punih devet dana, savetujući i hrabreći jedno drugo u trpljenju..."
15/05/2022

Sveti mučenici Esper, Zoa, Kiriak i Teodul, nedjelja, 15. maj

U vreme cara Adrijana (117-138) neki Katal neznabožac kupi kao robove Espera, ženu mu Zou i sinove njihove Kiriaka i Teodula. Kako ovi behu ubeđeni hrišćani, to ne htedoše ništa okušati od idolskih žrtava, nego ono što im se davaše oni bacahu psima, a sami gladovahu i trpljahu...
14/05/2022

Sveti prorok Jeremija, subota, 14. maj

Rođen na šest stotina godina pre Hrista u selu Anatotu, nedaleko od Jerusalima. Počeo prorokovati u petnaestoj svojoj godini u vreme cara Josije. Prorokovao pokajanje caru i velikašima i lažnim prorocima i sveštenicima; i u vreme toga cara Josije jedva spase život svoj od ubistvene ruke ogorčenih velikaša.