18/05/2022

Sveta velikomučenica Irina, srijeda, 18. maj

"Car Savah, sin Sedekijin, potkova je ekserima, natovari na nju vreću peska, i zauzda je, pa naredi te je vođahu kao skota daleko izvan grada. „Zaista sam kao skot pred Tobom, Gospode!“ govoraše sveta mučenica trčeći zauzdana za svojim mučiteljima. No angel Božji potrese zemlju, i zemlja se otvori i proguta mučitelje njene..."
17/05/2022

Sveta mučenica Pelagija Tarsanka, utorak, 17. maj

"Dogodi se, da se sam car Dioklecijan zaustavi u Tarsu i, da se za vreme njegovog bavljenja u tom gradu, njegov sin, carević, zaljubi smrtno u Pelagiju i htede je uzeti za ženu. Odgovori Pelagija preko svoje zle majke, da se ona već obrekla svome nebesnom Ženiku, Hristu Gospodu..."
16/05/2022

Sveti mučenici Timotije i Mavra, ponedjeljak, 16. maj

"Posle mnogih drugih muka, kojima bi ubrzo podlegli, da ih nije krepila blagodat Božja, oni biše oboje raspeti na krst, jedno prema drugom. I tako viseći na krstu, ostaše u životu punih devet dana, savetujući i hrabreći jedno drugo u trpljenju..."
15/05/2022

Sveti mučenici Esper, Zoa, Kiriak i Teodul, nedjelja, 15. maj

U vreme cara Adrijana (117-138) neki Katal neznabožac kupi kao robove Espera, ženu mu Zou i sinove njihove Kiriaka i Teodula. Kako ovi behu ubeđeni hrišćani, to ne htedoše ništa okušati od idolskih žrtava, nego ono što im se davaše oni bacahu psima, a sami gladovahu i trpljahu...