29/04/2022

Sv. muč. Agapija, Hionija i Irina, petak, 29. april

Car savetovaše svete devojke, da se poklone idolima, no one sve otkazaše i ispovediše svoju tvrdu veru u Hrista. Irina reče caru, kako je glupo klanjati se stvarima od kamena i drveta, koje su poručene, za pogođenu cenu, da se naprave rukama kakvog smrtnog čoveka.
28/04/2022

Sv. apostoli Aristarh, Pud i Trofim, četvrtak, 28. april

Ovi behu iz broja Sedamdesetorice apostola. Aristarh bi episkop u Apamiji Sirijskoj. Pominje ga apostol Pavle nekoliko puta (Dela Ap. 19, 29; Kološ. 4, 10; Filim. 23.). U Efesu bio je uhvaćen sa Gajem od gomile naroda, koja se beše digla protiv Pavla. Kološanima piše ap. Pavle: pozdravlja vas Aristarh koji je sa mnom u sužanstvu. A u poslanici Filimonu naziva Pavle Aristarha pomagačem mojim, zajedno sa Markom, Dimasom i Lukom. Pud je bio ugledan građanin rimski. Ap. Pavle ga spominje jedanput (II Tim. 4, 21). Dom Pudov bio je najpre utočište vrhovnim apostolima, a posle se obratio u Crkvu, nazvanu Pastirska. Trofim je bio iz Azije (Dela Ap. 20, 4) i sledovao je ap. Pavlu na njegovom putu. Na jednom mestu piše ap. Pavle: Trofima ostavih u Miletu bolesna (II Tim. 4, 20). U vreme Neronova gonjenja, kada apostol Pavle bi posečen, posečeni behu i sva tri ova slavna apostola.
27/04/2022

Sv. Martin ispovednik, papa Rimski, srijeda, 27. april

Vojvoda se ne drznu vezati papu, ali nagovori jednog vojnika, da ga mačem ubije u crkvi. No kada vojnik uđe u crkvu s mačem skrivenim, najedanput oslepi. Tako Promislom Božjim Martin izbeže smrt.
26/04/2022

Svešt. muč. Artemon, utorak, 26. april

Pred sudijom mučiteljem ovako je za sebe rekao: „imenujem se Artemon, rob Hrista Boga mojega; 16 godina beh čtec i čitah knjige u crkvi Boga mojega; 28 godina beh đakon i čitah svešteno Jevanđelje; 33 godine napunih kao prezviter učeći ljude i nastavljajući ih na put spasenja s pomoću Hristovom“.