16/05/2023

Sveti mučenici Timotije i Mavra, utorak, 16. maj

„Posle mnogih drugih muka, kojima bi ubrzo podlegli, da ih nije krepila blagodat Božja, oni biše oboje raspeti na krst, jedno prema drugom. I tako viseći na krstu, ostaše u životu punih devet dana, savetujući i hrabreći jedno drugo u trpljenju...“
17/05/2023

Sveta mučenica Pelagija Tarsanka, srijeda, 17. maj

„Dogodi se, da se sam car Dioklecijan zaustavi u Tarsu i, da se za vreme njegovog bavljenja u tom gradu, njegov sin, carević, zaljubi smrtno u Pelagiju i htede je uzeti za ženu. Odgovori Pelagija preko svoje zle majke, da se ona već obrekla svome nebesnom Ženiku, Hristu Gospodu...“
18/05/2023

Sveta velikomučenica Irina, četvrtak, 18. maj

„Car Savah, sin Sedekijin, potkova je ekserima, natovari na nju vreću peska, i zauzda je, pa naredi te je vođahu kao skota daleko izvan grada. „Zaista sam kao skot pred Tobom, Gospode!“ govoraše sveta mučenica trčeći zauzdana za svojim mučiteljima...“
19/05/2023

Sveti pravedni i mnogostradalni Jov, petak, 19. maj

„No u sedamdeset devetoj godini njegovog života popusti Bog na nj iskušenja teška kroz satanu, kao što je sve potanko opisano u Knjizi Jova...“