Sveti Tihon, episkop amatuntski, srijeda, 29. jun
29/06/2022
Sveti mučenik Leontije, petak, 1. jul
01/07/2022

Sveti mučenici Manuil, Savel i Ismail, četvrtak, 30. jun

0617_SvetiMuceniciManuilSavelIIsmail

Sveti mučenici Manuil, Savel i Ismail

Braća rođena, Persijanci, od oca neznabošca i majke hrišćanke. Vaspitani u duhu hrišćanskom i kršteni. I kao hrišćani behu visoki činovnici kod cara Alamundara. Poslati caru Julijanu Odstupniku da vode pregovore i utvrde mir među carstvom Persijskim i Grčko-rimskim.

Car Odstupnik priredi nekakvu svetkovinu idolima u Halkidonu. Na toj svetkovini car sa svojim velmožama prinosio je žrtve idolima. Persijski izaslanici su odsustvovali sa te svetkovine. Car ih prizove i naredi im, da i oni uzmu učešća u svetkovini i prinesu žrtve bogovima. Onda oni izjave, da su oni strani podanici, da su došli kao izaslanici cara persijskog radi uspostavljanja mira među dva carstva, a ne zbog čega drugog; da su hrišćani, i da smatraju nedostojnim klanjati se mrtvim idolima i prinositi im žrtve. Car se razjari i baci ih u tamnicu.

Sutradan ih izvede ponovo i počne se s njima prepirati o veri, no sveta braća bila su neodoljiva i nepokolebljiva.Tada ih privezaše za drveće nage i udarahu ih, i strugahu železnim četkama. Za sve vreme mučenja oni se moljahu Bogu s blagodardnošću za muke: „O slatki Isuse, ove su nam muke slatke zbog ljubavi Tvoje!“ Angel Božji javi im se, uteši ih i oduze im svaki bol. Nasuprot svima međunarodnim odnosima opaki car Julijan najzad izreče presudu, da se ova tri brata mačem poseku. Kada ih posekoše, bi zemljotres veliki, zemlja se rascepi i primi tela svetih mučenika u sebe, da ih neznabošci ne bi sažegli po naređenju carevom. Tela mučenika potom zemlja izvrže, da bi ih hrišćani našli i česno sahranili. Čuvši car persijski, kako nečovečno Julijan predade smrti njegove delegate, spremi vojsku protiv njega. A Julijan pođe na carstvo Persijsko uveren u svoju pobedu. No bi potučen do nogu, i sam pogibe sa sramom, na radost i smeh celoga sveta.